勵志人生首頁

三字經全文帶拼音

三字經全文帶拼音【 三字經全文下載 】 rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 人之初 性本善 性相近 習相遠 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān 苟不教 性乃遷 教之道 貴以專 xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù 昔孟母 擇鄰處 子不學 斷機杼 dòu yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng 竇燕山 有義方 教五子 名俱揚 yǎng bú jiào fù zhī guò jiào bù yán shī zhī duò 養不教 父之過 教不嚴 師之惰 zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi 子不學 非所宜 幼不學 老何為 yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì 玉不琢 不成器 人不學 不知義 wéi rén zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí 為人子 方少時 親師友 習禮儀 xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí 香九齡 能溫席 孝於親 所當執 róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī 融四歲 能讓梨 弟於長 宜先知 shǒu xiào tì cì jiàn wén zhī mǒu shù shí mǒu wén 首孝悌 次見聞 知某數 識某文 yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn 一而十 十而百 百而千 千而萬 sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng 三才者 天地人 三光者 日月星 sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn 三綱者 君臣義 父子親 夫婦順 yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qióng 曰春夏 曰秋冬 此四時 運不窮 yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng 曰南北 曰西東 此四方 應乎中 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ háng běn hū shù 曰水火 木金土 此五行 本乎數 shí gān zhě jiǎ zhì guǐ shí èr zhī zǐ zhì hài 十乾者 甲至癸 十二支 子至亥 yuē huáng dào rì suǒ chán yuē chì dào dāng zhōng quán 曰黃道 日所躔 曰赤道 當中權 chì dào xià wēn nuǎn jí wǒ zhōng huá zài dōng běi 赤道下 溫暖極 我中華 在東北 hán yù jūn shuāng lù gǎi yòu gāo yuán zuǒ dà hǎi 寒燠均 霜露改 右高原 左大海 yuē jiāng hé yuē huái jì cǐ sì dú shuǐ zhī jì 曰江河 曰淮濟 此四瀆 水之紀 yuē dài huá sōng héng héng cǐ wǔ yuè shān zhī míng 曰岱華 嵩恆衡 此五嶽 山之名 gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì chēng xíng shěng sān shí wǔ 古九州 今改制 稱行省 三十五 yuē shì nóng yuē gōng shāng cǐ sì mín guó zhī liáng 曰士農 曰工商 此四民 國之良 yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù róng wěn 曰仁義 禮智信 此五常 不容紊 dì suǒ shēng yǒu cǎo mù cǐ zhí wù biàn shuǐ lù 地所生 有草木 此植物 遍水陸 yǒu chóng yú yǒu niǎo shòu cǐ dòng wù néng fēi zǒu 有蟲魚 有鳥獸 此動物 能飛走 dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí 稻梁菽 麥黍稷 此六穀 人所食 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù rén suǒ sì 馬牛羊 雞犬豕 此六畜 人所飼 yuē xǐ nù yuē āi jù ài wù yù qī qíng jù 曰喜怒 曰哀懼 愛惡欲 七情俱 qīng chì huáng jí hēi bái cǐ wǔ sè mù suǒ shí 青赤黃 及黑白 此五色 目所識 suān kǔ gān jí xīn xián cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán 酸苦甘 及辛鹹 此五味 口所含 shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù 膻焦香 及腥朽 此五臭 鼻所嗅 páo tǔ gé mù shí jīn yǔ sī zhú nǎi bā yīn 匏土革 木石金 與絲竹 乃八音 yuē píng shǎng yuē qù rù cǐ sì shēng yí tiáo xié 曰平上 曰去入 此四聲 宜調協 gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn 高曾祖 父而身 身而子 子而孫 zì zǐ sūn zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú rén zhī lún 自子孫 至玄曾 乃九族 人之倫 fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng 父子恩 夫婦從 兄則友 弟則恭 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng 長幼序 友與朋 君則敬 臣則忠 cǐ shí yì rén suǒ tóng ng shī xù wù wéi bèi 此十義 人所同 當師敘 勿違背 zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng zhì sī má wǔ fù zhōng 斬齊衰 大小功 至緦痲 五服終 lǐ yuè shè yù shū shù gǔ liù yì jīn bù jù 禮樂射 御書數 古六藝 今不具 wéi shū xué rén gòng zūn jì shí zì jiǎng shuō wén 惟書學 人共遵 既識字 講說文 yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn lì cǎo jì bù kě luàn 有古文 大小篆 隸草繼 不可亂 ruò guǎng xué jù qí fán dàn lüè shuō néng zhī yuán 若廣學 懼其繁 但略說 能知原 fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu 凡訓蒙 須講究 詳訓詁 明句讀 wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū 為學者 必有初 國小終 至四書 lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán 論語者 二十篇 群弟子 記善言 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì 孟子者 七篇止 講道德 說仁義 zuò zhōng yōng nǎi kǒng jí zhōng bù piān yōng bù yì 作中庸 乃孔伋 中不偏 庸不易 zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì 作大學 乃曾子 自修齊 至平治 zhōng shū shú xiào jīng tōng rú liù jīng shǐ kě dú 中書熟 孝經通 如六經 始可讀 shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú 詩書易 禮春秋 號六經 當講求 yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng 有連山 有歸藏 有周易 三易詳 yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào 有典謨 有訓誥 有誓命 書之奧 wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ 我周公 作周禮 著六官 存治體 dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ yuè bèi 大小戴 注禮記 述聖言 禮樂備 yǒu guó fēng yǒu yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng 有國風 有雅頌 號四詩 當諷詠 shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn è 詩既亡 春秋作 寓褒貶 別善惡 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 三傳者 有公羊 有左氏 有穀梁 ěr yǎ zhě shàn biàn yán qiú jīng xùn cǐ mò xiān 爾雅者 善辨言 求經訓 此莫先 gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn zhù shū bèi shí sān jīng 古聖著 先賢傳 註疏備 十三經 zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ hé qún jīng shù shí wǔ 左傳外 有國語 合群經 數十五 jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào jì qí shì 經既明 方讀子 撮其要 記其事 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 五子者 有荀揚 文中子 及老莊 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 經子通 讀諸史 考世系 知終始 zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng zài shàng shì 自羲農 至黃帝 號三皇 在上世 táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì 唐有虞 號二帝 相揖遜 稱盛世 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng 夏有禹 商有湯 周文武 稱三王 xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè 夏傳子 家天下 四百載 遷夏社 tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 湯伐夏 國號商 六百載 至紂亡 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 周武王 始誅紂 八百載 最長久 zhōu gòng hé shǐ jì nián lì xuān yōu suì dōng qiān 周共和 始紀年 歷宣幽 遂東遷 zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì chěng gān gē shàng yóu shuì 周道衰 王綱墜 逞干戈 尚遊說 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū 始春秋 終戰國 五霸強 七雄出 yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng 嬴秦氏 始兼併 傳二世 楚漢爭 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn zhì xiào píng wáng mǎng cuàn 高祖興 漢業建 至孝平 王莽篡 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn 光武興 為東漢 四百年 終於獻 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn 魏蜀吳 爭漢鼎 號三國 迄兩晉 sòng qí jì liáng chén chéng wéi nán cháo dū jīn líng 宋齊繼 梁陳承 為南朝 都金陵 běi yuán wèi fēn dōng xī yǔ wén zhōu xīng gāo qí 北元魏 分東西 宇文周 興高齊 dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù 迨至隋 一土宇 不再傳 失統緒 táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī 唐高祖 起義師 除隋亂 創國基 èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi 二十傳 三百載 梁滅之 國乃改 liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 梁唐晉 及漢周 稱五代 皆有由 zhào sòng xīng shòu zhōu shàn shí bā chuán nán běi hùn 趙宋興 受周禪 十八傳 南北混 liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sòng shì 遼與金 皆稱帝 元滅金 絕宋世 yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zuò fèi 輿圖廣 超前代 九十年 國祚廢 dài chéng zǔ qiān yān jīng shí liù shì zhì chóng zhēn 迨成祖 遷燕京 十六世 至崇禎 quán yān sì kòu rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén 權閹肆 寇如林 李闖出 神器焚 qīng shì zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng 清世祖 膺景命 靖四方 克大定 yóu kāng yōng lì qián jiā mín ān fù zhì jì kuā 由康雍 歷乾嘉 民安富 治績夸 dào xián jiān biàn luàn qǐ shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ 道鹹間 變亂起 始英法 擾都鄙 tóng guāng hòu xuān tǒng ruò chuán jiǔ dì mǎn qīng mò 同光後 宣統弱 傳九帝 滿清歿 gé mìng xīng fèi dì zhì lì xiàn fǎ jiàn mín guó 革命興 廢帝制 立憲法 建民國 gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi 古今史 全在茲 載治亂 知興衰 shǐ suī fán dú yǒu cì shǐ jì yī hàn shū èr 史雖繁 讀有次 史記一 漢書二 hòu hàn sān guó zhì sì jiān zhèng jīng cān tōng jiàn 後漢三 國志四 兼證經 參通鑑 dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù 讀史者 考實錄 通古今 若親目 kǒu ér sòng xīn ér wéi zhāo yú sī xī yú sī 口而誦 心而惟 朝於斯 夕於斯 xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué 昔仲尼 師項橐 古聖賢 尚勤學 zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín 趙中令 讀魯論 彼既仕 學且勤 pī pú biān xuē zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn 披蒲編 削竹簡 彼無書 且知勉 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào zì qín kǔ 頭懸樑 錐刺股 彼不教 自勤苦 rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chuò 如囊螢 如映雪 家雖貧 學不輟 rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó 如負薪 如掛角 身雖勞 猶苦卓 sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí 蘇老泉 二十七 始發憤 讀書籍 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 彼既老 猶悔遲 爾小生 宜早思 ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì 若梁灝 八十二 對大廷 魁多士 bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì 彼既成 眾稱異 爾小生 宜立志 yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí 瑩八歲 能詠詩 泌七歲 能賦棋 bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī 彼穎悟 人稱奇 爾幼學 當效之 cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín 蔡文姬 能辯琴 謝道韞 能詠吟 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng 彼女子 且聰敏 爾男子 當自警 táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì 唐劉晏 方七歲 舉神童 作正字 bǐ suī yòu shēn yǐ shì yǒu wéi zhě yì ruò shì 彼雖幼 身已仕 有為者 亦若是 quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén 犬守夜 雞司晨 苟不學 曷為人 cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù 蠶吐絲 蜂釀蜜 人不學 不如物 yòu xí yè zhuàng zhì shēn shàng kuāng guó xià lì mín 幼習業 壯致身 上匡國 下利民 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hòu 揚名聲 顯父母 光於前 裕於後 rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiào zǐ wéi yī jīng 人遺子 金滿贏 我教子 唯一經 qín yǒu gōng xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì 勤有功 戲無益 戒之哉 宜勉力
返回頂部